BUÝRUK №304-12.09.2018 ý. “Gan gullugy edaralarynyň işiniň Tertibini tassyklamak hakynda”

“Ganyň donorlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 3-nji bendiniň  “a” kiçi bendine,“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we 44-nji maddalaryna laýyklykda,...."Resminamalar" sahypada doly oka

BUÝRUK №276- 15.08.2018 ý. Pulmonologiýa ulgamynyň keselleri boýunça uly ýaşly adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibini tassyklamak hakynda

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna laýyklykda, buýurýaryn: 

1. Pulmonologiýa ulgamynyň keselleri boýunça uly ýaşly adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibini tassyklamaly (goşulýar).

2. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu barada Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli....."Resminamalar" sahypada doly oka

“Arçman” şypahanasy

Döredilen ýyly:  1915 ýyl  (2009-njy ýylda täze 420 orunlyk bina guruldy we öň

 hereket edýän durky täzelenen 500 orunlyk binalarynyň üsti ýetirilip, häzirki wagtda

 920 orunlyk dünýä ülňülerine laýyk gelýän şypahana öwrüldi)..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

1932-nji ýylda Türkmen döwlet lukmançylyk instituty açyldy. 2010-njy ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen bu institut Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti diýlip üýtgedildi. Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti Garaşsyz we hemişelik Bitarap Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamy üçin lukmançylygyň ähli ugurlary boýunça ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýan ýeke-täk ýokary okuw mekdebidir. "Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti" sahypada doly oka

Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi

       Paýtagtymyzda ýerleşýän 10 gatly, 200 orunlyk, dünýä derejesinde ylmyň iň soňky gazanan döwrebap täze enjamlary bilen üpjün edilen, düzüminde “Tiz kömek” çagyryş gullugy hereket edýän, Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi 2014-nji ýylyň 21-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiziň Ak pata bermegi bilen ulanmaga berildi. Aşgabat şäherindäki Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi operаsiýa, ýanygy bejeriş, endoskopiki hirurgiýa, neýrotrawmatologiýa, torako-abdominal hirurgiýa, umumy hirurgiýa we 18 orunlyk anesteziologiýa we reanimasiýa bölümlerinden ybaratdyr.... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka

Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahana

Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň düzümi şu aşakdaky kliniki we ylmy-kliniki bölümlerden durýar:


Anatomik sowgadyň peýdalanylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 58-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda, şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasyny we saglygy goraýyş ulgamynda ylmy ösdürmek we ýokary derejeli lukmanlary taýýarlamak maksady bilen...Resminamalar sahypada doly oka

B U Ý R U K № 263- 28.07.2018 ý. Ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň tebigy çeşmelerinden ilatyň şöhlelenmesini çäklendirmek boýunça Sanitariýa kadalaryny tassyklamak barada

 Ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň tebigy çeşmelerinden ilatyň şöhlelenmesini çäklendirmek boýunça Sanitariýa kadalaryny tassyklamak barada


Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini, «Radiasiýa howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny,«Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji, 44-nji maddalaryny we Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen  Resminamalar sahypada doly oka


BUÝRUK “Raýatlaryň lukmançylyk gözegçiligine alynmagynyň (dispanserleşdirilmegiň) Tertibinitassyklamak hakynda”


Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji bendiniň “n” kiçi bendine laýyklykda we raýatlaryň lukmançylyk gözegçiligine alynmagyny (dispanserleşdirmegi) kämilleşdirmek maksady bilen,buýurýaryn:Doly Oka

B U Ý R U K № 253- 24.07.2018ý. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2015-nji ýylyň 13-nji fewralynda çykaran 48 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Iýmit önümlerini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibine üýtgetmeleri we goşmaçalar.

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda”, “Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda: Doly oka

Saglygy goraýyş edaralarynda dogluş we ölüm halatlarynda tassyklaýan resminamalaryň görnüşleri we olary ýöretmek boýunça

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň, Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 66-njy we 193-nji maddalarynyň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 2-nji iýunynda çykaran 13682-nji karary bilen tassyklanan, Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edaralary hakynda Düzgünnamanyň esasynda, buýurýaryn:.... Doly Oka

TERTIP -Işgärleriň aýry-aýry toparlarynyň lukmançylyk gözden geçirilmesiniň

“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we      44-nji maddalaryna, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy we 41­nji maddalaryna, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 187-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet .... Doly Oka