Kelle we boýun kesellerini bejeriş halkara merkezi

               Täze häzirki zaman tehnologiýalary  bilen enjamlaşdyrylan döwrebap Kelle we boýun kesellerini bejeriş halkara merkezinde, ýokary derejeli we hünärli lukmanlarymyz tarapyndan gulak – burun - bokurdak, äň - ýüz, göz, neýrohirurgiýa, newrologiýa keselleri sebäpli ýüz tutýan halkymyza we daşary ýurt raýatlaryna hyzmat etmeklik işi meýilleşdirilen we guralan. Merkez on iki bölümden ybarat bolup, 101 näsag birbada ýatymlaýyn bejergi alyp bilýär....... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Buýruk № 249- 16.09.2019- Jemagat-durmuş maksatly desgalar

Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini, «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we 44-nji maddalaryny hem-deTürkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen,... . ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №243-10.09.2019- Sanitariýa kadalar

Galyndylardan öndürilýän önümlere  degişli sanitariýa-gigiýena kadalaryny tassyklamak barada... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №190- 03.07.2019 Gan gullugy

Gan gullugy edaralarynda ulanylýan ilkinji saglygy goraýyş hasabat resminamalarynyň görnüşlerini tassyklamak hakynda.. ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №166- 13.06.2019 Utilizasiýa

 Ýaramaz hilli derman serişdeleriniň, lukmançylyk maksatlaryna niýetlenen önümleriň, galplaşdyrylan derman serişdeleriniň, lukmançylyk maksatlaryna niýetlenen önümleriň, kontrafaktly derman serişdeleriniň, lukmançylyk maksatlaryna niýetlenen önümleriň ýok edilmeginiň (utilleşdirilmeginiň) Tertibini tassyklamak hakynda......... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №163- 12.06.2019 Donorlaryň ýeke-täk sanawy

“Ganyň donorlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda, buýurýaryn:... ..... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №136-17.05.2019 ý.- "Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparlaryň ilkinji saglygy goraýyş hasabat resminamalarynyň görnüşlerini tassyklamak hakynda"

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 70-nji maddasyna, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 48-nji we 49-njy maddalaryna, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy noýabrynda çykaran 14475-nji karary bilen tassyklanan, Zähmet borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly işgäriň saglygyna zeper ýetirilmegi ýa-da onuň aradan çykmagy bilen baglanyşykly zyýanyň (zeleliň) iş beriji tarapyndan öwezini dolmagyň tertibine we möhletlerine laýyklykda, şeýle-de Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparlaryň ilkinji saglygy goraýyş hasabat resminamalarynyň görnüşleriniň ulanylşyny we ýöredilşini tertibe salmak maksady bilen...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk №135 - 17.05.2019- "Ätiýaçlandyrýanyň (atiýaçlandyrylan şahsyň) şikes alandygy barada saglygy goraýyş edarasynyň delilhatyny tassyklamak hakynda"

“Ätiýaçlandyryş hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasynyň on dördünji bölegine, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Kanunyna, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 8-nji aprelinde çykaran 1190-njy karary bilen tassyklanan, ...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk № 29- 02.02.2019- Ýürek-gan damar keselleri bilen kesellän adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi

Ýürek-gan damar keselleri bilen kesellän adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibi (mundan beýläk - Tertip) “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy we saglygy goraýyş edaralarynda ýürek-gan damar keselleri bilen kesellän adamlara saglygy goraýyş kömegini (mundan beýläk – kardiologiýa kömegi) bermegiň tertibini kesgitleýär....... ."Resminamalar" sahypada doly oka

KARDIOLOGIÝA YLMY-KLINIKI MERKEZLI HASSAHANA

Kardiologiýa ylmy - kliniki merkezli hassahananyň işgärleri Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyn “Saglyk” we “Türkmenistany durmuş - ykdysady taýdan ösdürmegiň 2011-2030-njy yyllar üçin Milli maksatnamasynda” ilatyň saglygyny goramagyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça goýlan meseleleri çözmekligi üstünlikli amala aşyrýarlar....... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

B U Ý R U K- №86 - 23.03.2019 ý. "Akwaparklaryň gurluşyna, ulanylyşyna we olardaky suwuň hiline bildirilýän sanitariýa каdalaryny tassyklamak barada"

Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini, «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň  Kanunynyň  25-nji we 44-nji maddalaryny we Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, ...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

MARY ŞÄHER IÇ KESELLER HASSAHANASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsan saglygyny hemme zatdan ileri tutýan Milli Liderimiziň tagallasy bilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ulgamy halkara derejesinde ykrar edilen ulgama öwrüldi. Diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem sebitde hem deňi-taýy bolmadyk saglyk edaralarynyň yzygiderli açylyp ulanmaga berilmeginiň özi munuň aýdyň mysalydyr........ "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

HALKARA SAGLYK MERKEZLERI MÜDIRIÝETINIŇ HALKARA SAGLYGY GORAÝYŞ ANYKLAÝYŞ MERKEZI

Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Saglygy goraýyş Anyklaýyş merkezi 2004-nji ýylyň sentýabr aýynyň 12-ne açyldy. Merkezde anyklaýyş-maslahat beriş bölümi, şöhle bilen anyklaýyş bölümi, kliniki barlaghana, funksional barlaglary we endoskopiýa hem-de allergologiýa bölümleri  işleýär. Anyklaýyş-maslahat beriş bölüminde terapewt, kardiolog lukmanlary ýüz tutan raýatlary kabul edýarler......... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

HALKARA SAGLYK MERKEZLERI MÜDIRIÝETINIŇ HALKARA "ENE MÄHRI" MERKEZI

Halkara “Ene mähri” merkezi enelere we çagalara ýokary tehnologiki kömegi hem-de iň ýokary hilli hyzmatlary bermek üçin niýetlenendir. Häzirki wagtda Merkeziň ähli akuşerçilik we ginekologik operasiýalary, şol sanda organ saklaýyş, jyns agzalaryň rekonstruktiw-plastiki operasiýalaryny geçirmäge mümkinçiligi bar......... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

HALKARA SAGLYK MERKEZLERI MÜDIRIÝETINIŇ HALKARA IÇ KESELLER MERKEZI

Halkara iç keselleri merkezi (HIKM) - bu häzirki zaman köp ugurly lukmançylyk merkezi bolup, onda  näsaglara häzirkizaman döwrebap barlaglary, lukmançylyk kömegi we bejerişi alyp bolýar. ...... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

JEMGYÝETÇILIK SAGLYGY WE IÝMIT MERKEZI

Taryhy: 1950- 1961-nji ýyllar- TSSR-iň Saglygy saklaýyş ministrliginiň Respublikan sanitariýa-epidemiologiýa stansiýasy......... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

ŞIKESLERI BEJERIŞ HALKARA MERKEZI

2011 ýylyň 21 iýulynda açylyp-ulanylmaga berilen Şikesleri bejeriş halkara merkezi (ŞBHM) hem şunuň aýdyň mysalydyr. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda işlenip düzülen “Saglyk” Döwlet maksatnamasy esasynda adamlaryň saglygyny dikeltmäge, berkitmäge, keselleriň öňüni almaga, netijede bolsa ýurdumyzda ynsan ömrüni uzaltmaga gönükdirilen döwlet hajatlary, türkmen lukmançylygynyň esasy aýratynlyklarydyr. ........ "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

LEBAP WELAÝAT ÝOKANÇ KESELLER HASSAHANASY

Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabat şäherinde   Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli dünýäniň iň kämil kesel anyklaýyş we bejeriş enjamlary bilen abzallaşdyrylan Ýokanç keseller hassahanasynyň gurlup ulanylmaga berilmegi ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. .... .. "Ýokanç keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

LEBAP WELAÝAT KÖPUGURLY HASSAHANASY

Berkarar  döwletimiziň   bagtyýarlyk  döwründe  hormatly Prezidentimiz  Gurbanguly Berdimuhamedowyň  “ Saglyk “ Döwlet maksatnamasyny  durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da   gowylandyrmak arkaly  ömür  dowamlylygyny   uzaltmak,  bu pudakda halka edilýän    hyzmatlary halkara   ölçeglerine    laýyklykda  ösdürmek ugrunda  işler  alynyp  barylýar. Munuň  üçin   innowasion  tehnologiýalara, öňdebaryjy lukmançylyk   ylmyna esaslanylýan   kämil hassahanalardyr  şypahanalar gurulýar........ "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Buýruk №306-14.09.2018 Koloproktologiki keselleri ugry boýunça uly ýaşly adamlara saglygy

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna laýyklykda, buýurýaryn:....... ."Resminamalar" sahypada doly oka

KARDIOLOGIỲA YLMY-KLINIKI MERKEZLI HASSAHANA

Bütindünýa Ýürek Federasiýasynyň hödürlemegi boýunça 1999-njy ýyldan başlap, Bütin dünýäde  Ýürek güni bellenilip başlanyldy. Bu aksiýa Bütindünýa Saglygy goraýyş guramasy, ÝUNESKO we beýleki daşary ýurt guramalary tarapyndan giň goldaw tapdy.  Ilki başda bu gün sentýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýärdi, 2011-nji ýyldan başlap sentýabr aýynyň 29-nda bellenilip başlandy...... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

DAŞOGUZ ŞYPAHANA

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň N. Andalyp adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde "Daşoguz" şypahanasynyň tebigi suwunyň.... .. "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

AÝRATYN HOWPLY ÝOKANÇ KESELLERIÑ ÖÑÜNI ALYŞ MERKEZI

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda  biziň ýurdumyzda adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak gönüden-göni döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar...... .. "Ýokanç keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkezi

Halkara Kardiologiýa merkezi 1998-nji ýylyň 4-nji iýunynda açyldy we durky täzelenenden soň 2015-nji ýylyň 21-nji iýunynda 140 orunlyk täzeden enjamlaşdyryldy..... .. "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Buýruk №307-18.10.2018 "Allergiki keselleri ugry boýunça uly ýaşly adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibi"

 “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna” laýyklykda, buýurýaryn: ...... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Baýramaly şypahanasy

Döredilen ýyly: 1933-nji ýyl (2010-njy ýylda täze her biri 250 orunlyk 2 sany bina guruldy we öň hereket edýän durky täzelenen 300 orunlyk binalarynyň üsti ýetirilip, häzirki wagtda 800 orunlyk dünýä ülňülerine laýyk gelýän şypahana öwrüldi.)... .. "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Buýruk № 285- 28.08.2018 ý. “Tiz, şol sanda ýöriteleşdirilen tiz saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibini tassyklamak barada”

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 17-nji iýulynda çykaran 14336-njy karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen buýurýaryn:.... ... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk № 211-10.07.2017 ý. "Ilkinji kömegiň berilýän saglyk ýagdaýlarynyň sanawyny we ilkinji kömegi bermek boýunça çäreleriň sanawyny tassyklamak barada"

 “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 33-nji maddasyna laýyklykda hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Düzgünnamasy esasynda, buýurýaryn :... ... ."Resminamalar" sahypada doly oka

Buýruk № 209-10.07.2017 ý. "Ýaşaýyş üçin wajyp görkezijiler boýunça saglygy goraýyş kömeginiň berilmegi hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakynda"

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda”  Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji bendine  laýyklykda hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Düzgünnamasy esasynda, buýurýaryn:... ."Resminamalar" sahypada doly oka

BUÝRUK №186- 23.06.2017 ý. "Raýatlara ilkinji saglygy goraýyş-sanitariýa kömegini berýän döwlet saglygy goraýyş edaralaryň Sanawyny, şeýle hem onuň berilmeginiň möçberini we tertibini tassyklamak hakynda"

«Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji  bendiniň  «k» kiçi bendine laýyklykda, buýurýaryn: ...."Resminamalar" sahypada doly oka

“Ýyly suw” şypahanasy

“Ýyly suw”  şypahanasy Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň  günortasynda  9 kilometr uzaklykda, Köpetdagyň eteginde ýerleşýär. Mineral suwlarynyň bejerijilik aýratynlyklary 1974-nji ýyldan bäri mälimdir. “Ýyly suw” şypahanasynyň täze taryhy 2009-njy ýylyň 28-nji noýabryndan başlanýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gurlan şypahananyň 80 orunlyk binasy açyldy. 2011-nji ýylyň dekabr aýynda 200 orunlyk täze bina gurlup ulanmaga berildi. “Ýyly suw” şypahanasynda jemi 6 sany dik guýular bar..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Mary welaýat çagalar hassahanasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak, saglygy goraýyş hyzmatlaryny halkara ölçeglerine laýyklykda ösdürmek hem-de innowasion tehnologiýalara, öňdebaryjy lukmançylyk ylmyna, tejribesine esaslanýan kämil we ýokary derejeli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek ugrunda bimöçber tagallalar edilýär..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

TSG we DSM-niň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň ýokanç däl keseller barada taýýarlan maglumatlary

Merkezi bejeriş-sagaldyş hassahanasy (MBSH)

TSG we DSM–niň Merkezi bejeriş-sagaldyş hassahanasynda ýetilen sepgitler...... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

EÇSG YKM "Ösüş pediatriýa we çaga irki goşulyşma ulgamynda innowasion tehnologiýalaryň ulanylyşy "

Türkmenistanda halkyň saglygy hakyndaky alada döwletiň iň möhüm ileri tutulýan ugrudyr. Ýurt çaganyň ösüşini we saglygyny üpjün etmäge gönükdirilen esasy halkara  konwensiýalaryna we strategiýalaryna goşuldy, şeýle hem Türkmenistanda Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda «2011-2015-nji ýyllar üçin çaganyň irki ösüşi we ony mekdebe taýýarlamak» Milli maksatnama;  Türkmenistanda ösüş pediatriýasyny  we irki goşulyşma ulgamyny ornaşdyrmagyň  “Konsepsiýasy” we ony ýerine ýetirmegiň 2016-2020 –nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasy taýýarlandy. ... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

EÇSG YKM "Ene süýdi bilen iýmilendirmek tejribesinde ýetilen sepgitler"

Ene süýdi bilen iýmitlendirmeklik - bäbekler üçin zerur  bolan ýokumly maddalar bilen üpjün etmegiň iň oňat usulydyr. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) çaganyň alty aýy dolynça diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegi maslahat berýär, soňra goşmaça naharlar çaga berip başlamaklyk bilen, ene süýdi bilen iýmitlendirmekligi çaga iki ýaşaýança ýa-da ondan uly ýaşlarda hem dowam etmekligi ündeýär..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi (EÇSG YKM)

2015-nji ýylyň iýul aýynyň 20-ne ene we çaga ýokary hilli kömegini bermek üçin niýetlenen 7 gatly täze binalar toplumy 670 orunlyk Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň açylyp, ulanylmaga berilmegi munuň aýdyň mysalydyr. .... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka  

BUÝRUK №334 22.10.2018ý. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy çygrynda statistik hasaba alnyşyny we hasabatlylygy, maglumat alyşmagy amala aşyrmagyň tertibini tassyklamak hakynda

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji bendiniň “m” kiçi bendiniň hem-de “Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň esasynda, buýurýaryn:... ."Resminamalar" sahypada doly oka

BUÝRUK №304-12.09.2018 ý. “Gan gullugy edaralarynyň işiniň Tertibini tassyklamak hakynda”

“Ganyň donorlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 3-nji bendiniň  “a” kiçi bendine,“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we 44-nji maddalaryna laýyklykda,...."Resminamalar" sahypada doly oka

BUÝRUK №276- 15.08.2018 ý. Pulmonologiýa ulgamynyň keselleri boýunça uly ýaşly adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibini tassyklamak hakynda

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji maddasyna laýyklykda, buýurýaryn: 

1. Pulmonologiýa ulgamynyň keselleri boýunça uly ýaşly adamlara saglygy goraýyş kömegini bermegiň Tertibini tassyklamaly (goşulýar).

2. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu barada Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli....."Resminamalar" sahypada doly oka

“Arçman” şypahanasy

Döredilen ýyly:  1915 ýyl  (2009-njy ýylda täze 420 orunlyk bina guruldy we öň

 hereket edýän durky täzelenen 500 orunlyk binalarynyň üsti ýetirilip, häzirki wagtda

 920 orunlyk dünýä ülňülerine laýyk gelýän şypahana öwrüldi)..... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

1932-nji ýylda Türkmen döwlet lukmançylyk instituty açyldy. 2010-njy ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen bu institut Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti diýlip üýtgedildi. Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti Garaşsyz we hemişelik Bitarap Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamy üçin lukmançylygyň ähli ugurlary boýunça ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýan ýeke-täk ýokary okuw mekdebidir. "Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti" sahypada doly oka

Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi

       Paýtagtymyzda ýerleşýän 10 gatly, 200 orunlyk, dünýä derejesinde ylmyň iň soňky gazanan döwrebap täze enjamlary bilen üpjün edilen, düzüminde “Tiz kömek” çagyryş gullugy hereket edýän, Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi 2014-nji ýylyň 21-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiziň Ak pata bermegi bilen ulanmaga berildi. Aşgabat şäherindäki Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi operаsiýa, ýanygy bejeriş, endoskopiki hirurgiýa, neýrotrawmatologiýa, torako-abdominal hirurgiýa, umumy hirurgiýa we 18 orunlyk anesteziologiýa we reanimasiýa bölümlerinden ybaratdyr.... "Ýokanç däl keselleriň öňüni almak" sahypada doly oka

Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahana

Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň düzümi şu aşakdaky kliniki we ylmy-kliniki bölümlerden durýar:


Anatomik sowgadyň peýdalanylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 58-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda, şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasyny we saglygy goraýyş ulgamynda ylmy ösdürmek we ýokary derejeli lukmanlary taýýarlamak maksady bilen...Resminamalar sahypada doly oka

B U Ý R U K № 263- 28.07.2018 ý. Ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň tebigy çeşmelerinden ilatyň şöhlelenmesini çäklendirmek boýunça Sanitariýa kadalaryny tassyklamak barada

 Ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň tebigy çeşmelerinden ilatyň şöhlelenmesini çäklendirmek boýunça Sanitariýa kadalaryny tassyklamak barada


Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini, «Radiasiýa howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny,«Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji, 44-nji maddalaryny we Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen  Resminamalar sahypada doly oka


BUÝRUK “Raýatlaryň lukmançylyk gözegçiligine alynmagynyň (dispanserleşdirilmegiň) Tertibinitassyklamak hakynda”


Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji bendiniň “n” kiçi bendine laýyklykda we raýatlaryň lukmançylyk gözegçiligine alynmagyny (dispanserleşdirmegi) kämilleşdirmek maksady bilen,buýurýaryn:Doly Oka

B U Ý R U K № 253- 24.07.2018ý. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2015-nji ýylyň 13-nji fewralynda çykaran 48 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Iýmit önümlerini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibine üýtgetmeleri we goşmaçalar.

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda”, “Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda: Doly oka

Saglygy goraýyş edaralarynda dogluş we ölüm halatlarynda tassyklaýan resminamalaryň görnüşleri we olary ýöretmek boýunça

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň, Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 66-njy we 193-nji maddalarynyň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 2-nji iýunynda çykaran 13682-nji karary bilen tassyklanan, Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edaralary hakynda Düzgünnamanyň esasynda, buýurýaryn:.... Doly Oka

TERTIP -Işgärleriň aýry-aýry toparlarynyň lukmançylyk gözden geçirilmesiniň

“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we      44-nji maddalaryna, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy we 41­nji maddalaryna, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 187-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet .... Doly Oka