Anatomik sowgadyň peýdalanylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 58-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda, şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasyny we saglygy goraýyş ulgamynda ylmy ösdürmek we ýokary derejeli lukmanlary taýýarlamak maksady bilen...Resminamalar sahypada doly oka

B U Ý R U K № 263- 28.07.2018 ý. Ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň tebigy çeşmelerinden ilatyň şöhlelenmesini çäklendirmek boýunça Sanitariýa kadalaryny tassyklamak barada

 Ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň tebigy çeşmelerinden ilatyň şöhlelenmesini çäklendirmek boýunça Sanitariýa kadalaryny tassyklamak barada


Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini, «Radiasiýa howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny,«Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji, 44-nji maddalaryny we Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen  Resminamalar sahypada doly oka


BUÝRUK “Raýatlaryň lukmançylyk gözegçiligine alynmagynyň (dispanserleşdirilmegiň) Tertibinitassyklamak hakynda”


Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy maddasynyň 11-nji bendiniň “n” kiçi bendine laýyklykda we raýatlaryň lukmançylyk gözegçiligine alynmagyny (dispanserleşdirmegi) kämilleşdirmek maksady bilen,buýurýaryn:Doly Oka

B U Ý R U K № 253- 24.07.2018ý. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2015-nji ýylyň 13-nji fewralynda çykaran 48 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Iýmit önümlerini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibine üýtgetmeleri we goşmaçalar.

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda”, “Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda: Doly oka

Saglygy goraýyş edaralarynda dogluş we ölüm halatlarynda tassyklaýan resminamalaryň görnüşleri we olary ýöretmek boýunça

“Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň, Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 66-njy we 193-nji maddalarynyň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 2-nji iýunynda çykaran 13682-nji karary bilen tassyklanan, Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edaralary hakynda Düzgünnamanyň esasynda, buýurýaryn:.... Doly Oka

TERTIP -Işgärleriň aýry-aýry toparlarynyň lukmançylyk gözden geçirilmesiniň

“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we      44-nji maddalaryna, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy we 41­nji maddalaryna, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 187-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet .... Doly Oka