Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi

Kanselýariýa

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kanselýariýasynyň esasy wezipeleriniň biri – ministrlige gelip gowuşýan hatlaryň, arz-şikaýatlaryň, ýüz tutmalaryň (şol sanda saýt arkaly elektron görnüşindäki ýüz tutmalaryň) bellenen tertipde kabul edilmegini we hasaba, bellige alynmagyny, şeýle hem ministrligiň ähli bölümlerinde taýýarlanylýan hatlaryň, arz-şikaýatlara jogaplaryň bellenen tertipde degişli salgylara iberilmegini we äkidilmegini üpjün etmekden ybaratdyr.


Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20-nji jaý (Ministrligiň edara binasy)


Telefon belgisi (gelip gowuşýan hatlar boýunça): +993 (12) 40-06-73


Faks belgisi: +993 (12) 40-06-62


Iş tertibi:

Duşenbe – Anna 09:00 – 18:00 (arakesme 13:00 – 14:00)

Şenbe 09:00 – 13:00


Hatlary kabul ediş tertibi:

Duşenbe – Anna 09:00 – 16:00 (arakesme 13:00 – 14:00)

Şenbe 09:00 – 11:00


Telefon belgisi (raýatlaryň ýüzlenmeleri boýunça): +993 (12) 40-06-93

​​

Elektron görnüşinde ýüz tutmak