Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň şygary – «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy»


Halkymyz her bir ýyly uly umyt-arzuwlar bilen garşy alýar we oňa ruhubelentlik bilen at goýýar. Parahatçylyk dörediji aýdyň maksatlary, ynsanperwer syýasaty bilen dünýäde giňden tanalýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary, köptaraply başlangyçlary bilen uly üstünlikleriň we ösüşleriň ýoly bilen öňe barýar. Şeýle ajaýyp döwrümizde türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna, şöhratly taryhyna belent sarpa hökmünde Täze — 2024-nji ýylyň Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän ajaýyp goşgusyndan ugur alnyp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmeginde çuňňur many bar. Munuň özi ähli türkmen halkynyň ýürek arzuwy, köňül islegi. Çünki beýik şahyryň mertebesi, onuň türkmeniň şöhratly taryhyndaky, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyndaky orny müdimidir. Magtymguly Pyragy türkmeniň kalbynda beýik ynanç, aňynda bolsa durmuşyň ýagşysyny-ýamanyny seljerýän mähek daşy, gözlerine öçmejek nur bolup çaýyldy. Şonuň üçin akyldar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenilýän ýyly bolan 2024-nji ýyly akyldar şahyrymyz bilen baglanyşdyrmak, waspyny ýetirmek her bir türkmeniň asylly maksadydyr. Gahryman Arkadagymyz: «Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady arşa galan beýik akyldar şahyrdyr. Magtymgulynyň şygryýet älemi — türkmen edebiýatynyň buldurap akýan, çuňňur mana we çeper söze teşne kalplary gandyrýan çeşmesi» diýýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk goşgusyndaky ajaýyp setirler akyldar şahyrymyzyň pähim-paýhas ummany bolan şygyrlaryna goýulýan belent sarpadyr. Magtymguly Pyragynyň waspyny şeýle çeper beýan etmek ussatlygyň iň beýik derejesidir. Şonuň üçin ähli türkmen halky «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna tüýs ýürekden buýsanýar. Şeýle hem beýik akyldaryň adyny göterýän 2024-nji ýylda uly üstünliklere badalga boljak belent maksatlary öz öňlerinde goýýarlar. 


Eziz Diýarymyzyň her bir ýyly uly üstünliklere beslenip, ýurdumyzyň beýik ösüşleri biziň her birimiziň kalbymyzy guwanja we buýsanja besläp taryha ýazylýar. 2023-nji ýylda hem beýik ösüşler gazanyldy, ýokary sepgitlere ýetildi. Geçen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda, esasan, ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň döwrebap bilimli, kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri, öz başarnyklaryny durmuşa ornaşdyrmaklary üçin giň mümkinçilikler döredildi. Şonuň netijesinde ýaşlarymyz bilen bilimde, ylymda, sportda, medeniýetde buýsandyryjy ösüşler gazanyldy. Bu barada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ajaýyp kitabynda ýaşlara, olaryň gujur-gaýratlaryna, ukyp-başarnyklaryna bolan çäksiz buýsanç beýan edilýär. Munuň özi şan-şöhratly ýyllarymyzyň Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň pähim-paýhasy netijesinde beýik ösüşlere beslenýändigini, ata Watanymyzda durmuşa geçirilýän işleriň halk bähbitlidigini, döwlet ähmiýetlidigini subut edýär. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda hem Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň paýhasly baştutanlygynda beýik işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Milli gymmatlyklarymyz dünýä ýaýylýar, Magtymguly Pyragynyň sarpasy belent tutulýar. Adamzat kalbynda öçmejek yz goýan akyldar şahyrymyzyň döredijiligi bütin dünýä halklary üçin gymmatly mirasdyr, ruhy hazynadyr. Çünki adamlary ynsanperwerlige, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine ruhlandyrýan akyldaryň her bir adamyň kalbynda päk niýetleri döredýän ajaýyp eserleri diňe bir türkmen halky üçin däl, eýsem, umumadamzat üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr. 


Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2023-nji ýylda geçirilen mejlisinde bu guramanyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna girizilmegi söz ussadynyň sarpasynyň bütin dünýäde ýokarydygyny aýdyň beýan edýär. Şeýle hem türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy 2024 – 2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçilýän şanly seneleriň sanawyna goşulmagy buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr. Akyldar şahyrymyzyň dünýäde tutulýan belent sarpasy barada gürrüň edilende Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) hemişelik geňeşiniň Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen mejlisinde 2024-nji ýylyň «Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýip yglan edilendigini hem buýsanç bilen bellemek gerek. Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna girizilmegi hem-de şahyryň 300 ýyllyk ýubileýiniň ÝUNESKO-nyň şanly seneleriniň sanawynda orun almagy görnükli söz ussadynyň gymmatly mirasynyň dünýä medeniýetine ägirt uly goşant goşandygyna şaýatlyk edýär. Bu çözgütler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň paýhasly baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän medeni diplomatiýanyň, şol sanda görnükli nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň umumadamzat medeni hazynasynyň aýrylmaz bölegi hasaplanylýan gymmatly mirasyny saklamak, öwrenmek we wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işleriň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň beýanydyr. 


Milli gymmatlyklara, paýhasly pederlerimizden gelýän asylly ýörelgeleri sarpalamak, olara buýsanmak ildeşlerimizi täze zähmet döredijiliklerine ruhlandyrýar. 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi bütin türkmen halkynyň Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza bolan buýsançlaryny belent derejelere ýetirýär. 


Türkmenistanyň Mejlisiniň 2024-nji ýyly «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan etmek hakynda karary


banner
banner
banner