Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi

Ygtyýarlylandyrmak

Saglygy goraýşyň hususy böleginiň gatnaşmagynda döwrebap ýokary hilli saglygy goraýyş hyzmatlarynyň we derman üpjünçiliginiň bazaryny ösdürmek


Hususy dermanhanalar we lukmançylyk enjamlary dükanlary Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň çäginde hereket edýän kanunlara laýyklykda açylýar we şoňa görä-de öz işini amala aşyrýar. Hususy dermanhanalary we lukmançylyk enjamlary dükanlaryny açmak üçin Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden ygtyýarnama alynýar we hususy işi alyp barmak üçin birnäçe resminamalar toplumy taýýarlanylýar.


Dermançylyk işleri alyp barmak üçin gerek resminamalaryň sanawy:


1. Arza;


2. Ýuridiki adamlar üçin telefon, faks;


3. Öý salgysy, telefony;


4. Tölegleri saklajak bankyň ady we bankdaky hasaplaşyk hasabyň belgisi;


5. Açyljak dermanhananyň ady;


6. Dermanhananyň ýolbaşçysynyň diplomy;


7. Zähmet depderçesinden soňky iş ýyllary barada maglumat;


8. Açyljak dermanhananyň farmasewtiki taýdan sanawy.


9. Jaýy kärendä alandygy barada şertnamanyň nusgasy we inwentar resminamanyň nusgasy;


10. Kärendä alnan jaýlaryň tehniki howpsuzlyk we tehniki ýagdaýy barada netijeler boýunça maglumat;


11. Arz edilen işiň görnüşine gabat gelýän enjamlaryň we gurallaryň sanawy;


12. Farmasewtiki enjamlaryň metrologiki ýagdaýlary barada delilnamalaryň nusgasy;


13. Bellige alýan Döwlet Merkeziniň şertnamasynyň nusgasy;


14. Keselleriň öňüni alyş edarasynyň açyljak dermanhananyň ýeriniň, töwereginiň arassalygy barada netijeleriniň güwäna­masy;


15. Ýangyn howpsuzlyk gullugynyň netijesiniň nusgasy;


16. Farmasewtiki işgärler barada maglumatlar (farmasewtiki bi­limi, diplom, zähmet kitapçasy);


17. Derman serişdeleri bellige alnanlygy barada şertnamasynyň nusgasy;


18. Kärhananyň düzgünnamasynyň nusgasy;


19. Dermanhananyň içki düzgünnamasy;


20. Ygtyýarnama bellenilen tölegleri töländigi barada çek.


Arzaçy şu resminamalary toplumyny taýýarlanyndan soňra hususy kärhananyň işini alyp barýar. Ygtyýarnama 3 ýyllyk möhlet bilen berilýär. Üç ýyldan soňra hususy kärhana ygtyýarna­masyny (lisenziýasyny) täzeden almaly bolýar.


Ýurdumyzda dermanhanalaryň we lukmançylyk enjamlary dükanlarynyň işi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň resminamalary esasynda alnyp barylýar we olaryň zähmet haky Türkmenistanda kabul edilen «Zähmet haky barada» Kanun esasynda amala aşyrylýar.

banner
banner
banner